Algemene voorwaarden

1. Definities

 1. Laura de Roeck Photography: Laura de Roeck Photography, gevestigd te Hulst onder KvK nr. 54538432, www.lauraderoeck.com.
 2. Klant: degene met wie Laura de Roeck Photography een overeenkomst is aangegaan, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
 3. Partijen: Laura de Roeck Photography en klant samen.
 4. Offerte: alle aanbiedingen van Laura de Roeck Photography aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
 5. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Laura de Roeck Photography en de klant.
 6. Opdracht: de dienst of het product dat door Laura de Roeck Photography geleverd zal worden.
 7. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
 8. Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij de klant.
 9. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912 (Aw)
 10. Fotografische werken (ook: Werken): fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.

 

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Laura de Roeck Photography.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van (aanvullende en/of afwijkende) algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 

3. Aanvaarding 

 1. De klant dient het aanbod te aanvaarden middels het voldoen van een aanbetaling van 50% van het factuurbedrag. De reservering van de opdracht is pas definitief nadat Laura de Roeck Photography de betaling heeft ontvangen.
 2. Bij het voldoen van de aanbetaling, gaat de klant automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.
 3. Bij aanvaarding van een offerte of aanbod, behoudt Laura de Roeck Photography zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen. De aanbetaling zal in dit geval worden gerestitueerd.
 4. Laura de Roeck Photography houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor Laura de Roeck Photography onaanvaardbaar maken. De aanbetaling zal in dit geval worden gerestitueerd.
 5. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Laura de Roeck Photography is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.

 

4. Wijziging van de overeenkomst 

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. Dit dient uiterlijk een week voorafgaand aan de opdracht te gebeuren.
 2. Het is niet mogelijk om na het afsluiten van de overeenkomst de opdracht te verkleinen.

 

5. Annulering of verplaatsing van de opdracht

 1. De aanbetaling is definitief. Dit bedrag kan niet worden teruggevorderd, ook niet bij annulering of verplaatsing van de opdracht (behalve wanneer de opdracht definitief niet door kan gaan in het geval van ziekte of overlijden).
 2. Bij annulering van een opdracht door de klant tot 24 uur vóór de afgesproken dag en tijdstip worden geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 24 uur vóór de afgesproken dag en tijdstip zal het volledige bedrag voor de opdracht door Laura de Roeck Photography in rekening worden gebracht.
 3. Wanneer de opdracht door onvoorziene omstandigheden verplaatst wordt, zal Laura de Roeck Photography er alles aan doen om beschikbaar te zijn op de nieuwe datum. Wanneer dit niet mogelijk is, zal door Laura de Roeck Photography een andere fotograaf met een vergelijkbare stijl worden geregeld en zal de nabewerking door Laura de Roeck Photography worden gedaan.
 4. Wanneer er onvoorziene omstandigheden zijn aan de zijde van Laura de Roeck Photography, die ervoor zorgen dat de fotograaf de reportage niet zelf kan doen, zal door Laura de Roeck Photography een andere fotograaf met een vergelijkbare stijl worden geregeld en zal de nabewerking door Laura de Roeck Photography worden gedaan.

 

6. Uitvoering van de opdracht 

 1. Laura de Roeck Photography zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin Laura de Roeck Photography gebruikelijk werkt.
 2. Laura de Roeck Photography spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot en/of reportage.
 3. De uitvoering van de opdracht geschiedt in onderling overleg en na akkoord door betaling van de aanbetaling van 50% door de klant.
 4. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Laura de Roeck Photography tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.
 5. De klant verplicht zich de omstandigheden voor Laura de Roeck Photography zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.
 6. Groepsfoto’s en andere specifiek door de klant verzochte foto’s, kunnen slechts door Laura de Roeck Photography worden vervaardigd, wanneer de omstandigheden dit toelaten, er voldoende tijd voor beschikbaar is en de klant voldoende maatregelen treft om het vervaardigen van deze beelden mogelijk te maken, waaronder maar niet uitsluitend het aanwijzen van belangrijke personen.
 7. Laura de Roeck Photography levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Hierbij zal door Laura de Roeck Photography slechts enige nabewerking plaatsvinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken of verminderen van storende elementen in de omgeving en zaken van tijdelijke aard. Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met Laura de Roeck Photography en kan extra kosten met zich meebrengen.
 8. Laura de Roeck Photography garandeert nadrukkelijk niet dat alle door de klant gewenste foto’s daadwerkelijk geleverd worden.
 9. De genoemde aantallen foto’s in de informatie over de pakketten aangeboden door Laura de Roeck Photography geven een indicatie weer. Het aantal foto’s dat daadwerkelijk wordt gemaakt, is onder meer afhankelijk van de omstandigheden op de dag.

 

7. Meefotograferen

 1. Er zullen naast Laura de Roeck Photography geen andere professionele fotografen ingehuurd worden voor de betreffende opdracht, tenzij partijen anders overeen zijn gekomen.
 2. Overige aanwezige personen is het toegestaan te fotograferen, echter zonder daarbij de fotograaf van Laura de Roeck Photography te hinderen.
 3. Indien de klant een professionele videograaf inhuurt dan zal de klant aangeven of Laura de Roeck Photography of videograaf de momenten moet vastleggen om het moment dat het niet mogelijk blijkt samen te werken vanaf het beste punt.
 4. Het is Laura de Roeck Photography toegestaan een derde mee te nemen in de hoedanigheid van assistent, stagiair of second shooter. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend en dit brengt geen extra kosten met zich mee voor de klant, tenzij partijen anders overeen zijn gekomen.

 

8. Locaties 

 1. Voor alle fotografie op locatie, zoals trouwfotografie of bedrijfsfotografie, geldt dat de klant zelf verantwoordelijk is voor het kiezen van de definitieve locatie voor de fotoshoot. Laura de Roeck Photography denkt uiteraard graag mee en kan de klant daar in adviseren.
 2. De klant is zelf verantwoordelijk om een alternatief te zoeken bij slecht weer, indien de klant in dat geval buiten geen foto’s wenst te laten maken.

 

9. Albums

 1. De klant ontvangt het album dat door Laura de Roeck Photography bij het gekozen pakket is vermeld.
 2. Het album van 15x15cm wordt door Laura de Roeck Photography afgeleverd tegelijk met de rest van het pakket.
 3. Wanneer de klant kiest voor een pakket met een groter album, worden de foto’s door Laura de Roeck Photography eerst op usb afgeleverd. De klant selecteert foto’s waarna het album wordt ontworpen door Laura de Roeck Photography.
 4. De klant ontvangt digitaal het ontwerp van het album door Laura de Roeck Photography. De klant heeft het recht om in drie aanpassingsrondes gewenste wijzigingen door te voeren. Eventuele extra aanpassingsrondes brengen extra kosten met zich mee.
 5. De tijd die door Laura de Roeck Photography wordt aangegeven voor het ontwerp van het album, is slechts een indicatie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

 

10. Prijzen

 1. Alle prijzen die Laura de Roeck Photography hanteert zijn in euro’s en inclusief btw.
 2. Alle prijzen van de pakketten van trouwreportages door Laura de Roeck Photography zijn inclusief reiskosten.
 3. De prijzen van andere reportages door Laura de Roeck Photography zijn exclusief reiskosten. De reiskosten bedragen € 0,25 per gereden kilometer. Wanneer de reistijd voor een enkele reis meer bedraagt dan een uur, zal hiervoor een uurtarief bovenop de prijs van de reportage worden berekend.
 4. Alle prijzen die Laura de Roeck Photography hanteert en die op de website of anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Laura de Roeck Photography te allen tijde wijzigen.
 5. Wanneer een opdracht nog niet definitief aanvaard is middels een aanbetaling op het moment dat er een prijswijziging gaat plaatsvinden, zal Laura de Roeck Photography prijsaanpassingen voorafgaand aan de ingang meedelen aan de klant.

 

11. Betalingen en betalingstermijn   

 1. De klant dient het aanbod te aanvaarden middels het voldoen van een aanbetaling van 50% van het factuurbedrag. De reservering van de opdracht is pas definitief nadat Laura de Roeck Photography de betaling heeft ontvangen.
 2. Het eindproduct wordt pas afgeleverd na betaling van de factuur van de restbetaling.
 3. De klant moet declaraties binnen 14 dagen na factuurdatum aan Laura de Roeck Photography betalen, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld staat.
 4. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Laura de Roeck Photography de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 5. Laura de Roeck Photography behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten.
 6. Laura de Roeck Photography verlangt minimaal 50% van het totaalbedrag als aanbetaling van de levering van de dienst en de klant zal voorafgaand aan de opdracht dit bedrag moeten voldoen, tenzij anders overeengekomen.

 

12. Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Laura de Roeck Photography gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en  de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Laura de Roeck Photography.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Laura de Roeck Photography zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Laura de Roeck Photography op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Laura de Roeck Photography, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Laura de Roeck Photography te betalen.

 

13. Levering

 1. Laura de Roeck Photography hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
 2. Digitale bestanden met Fotografische werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de klant. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door Laura de Roeck Photography vastgesteld.
 3. Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, digitaal.
 4. Digitale bestanden worden alleen in jpeg geleverd, overeenkomstig de opdracht in lage of hoge resolutie.
 5. Het is niet toegestaan om digitale beelden online te plaatsen of af te laten drukken anders dan is aangeleverd, bijvoorbeeld bewerkt en bijgesneden. Als digitale bestanden ergens anders worden afgedrukt, is Laura de Roeck Photography niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de afdruk.

 

14. Intellectueel eigendom en licentie

 1. Laura de Roeck Photography behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot de Werken van Laura de Roeck Photography, indien niet anders is overeengekomen.
 3. De klant verkrijgt van Laura de Roeck Photography een niet-exclusieve licentie voor onbepaalde tijd, om de werken te verveelvoudigen, maar niet te bewerken, voor eigen gebruik en openbaar te maken binnen huiselijke kring.
 4. De Werken mogen slechts onder duidelijk waarneembare naamsvermelding van Laura de Roeck Photography openbaar gemaakt worden.
 5. De klant is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch zijn eigen licentie over te dragen.
 6. De klant is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Laura de Roeck Photography.
 7. De klant dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.
 8. De klant dient de persoonlijkheidsrechten van Laura de Roeck Photography, zoals vermeld in artikel 25 Aw, in acht te nemen.
 9. Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van geleverde Werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van fotograaf.
 10. Laura de Roeck Photography houdt zich het recht voor de Werken te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal. Wil de klant een specifieke foto niet online terug zien, kan dit overlegd worden met Laura de Roeck Photography.

 

15. Rechten van derden

 1. De klant die een Werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De klant vrijwaart Laura de Roeck Photography van alle aanspraken hierop en verder.
 2. Laura de Roeck Photography is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.

 

16. Informatieverstrekking door de klant 

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Laura de Roeck Photography.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Laura de Roeck Photography redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

 

17. Inbreuk op Auteursrecht en ander intellectueel eigendom

 1. Elk gebruik van een Werk van Laura de Roeck Photography dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht of ander intellectueel eigendom van Laura de Roeck Photography.Bij inbreuk komt Laura de Roeck Photography een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door Laura de Roeck Photography  gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik.
 2. Daarnaast verbeurt de klant een bedrag ad 5% van de in lid 2 genoemde vergoeding voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
 4. Het verbeuren van de in het tweede lid van dit artikel bedoelde vergoeding doet geen afbreuk aan de overige rechten van Laura de Roeck Photography waaronder zijn recht om naast de boete een schadevergoeding te vorderen.

 

18. Klachten

 1. De klant dient een door Laura de Roeck Photography geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Laura de Roeck Photography daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 14 dagen na levering van het product of de dienst, op de hoogte te stellen. De klant kan hiervoor een mail sturen naar info@lauraderoeck.com.
 3. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Laura de Roeck Photography in staat is hierop adequaat te reageren.
 4. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 5. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Laura de Roeck Photography gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 

19. Aansprakelijkheid Laura de Roeck Photography

 1. Laura de Roeck Photography is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Laura de Roeck Photography aansprakelijk is voor enige schade, is zij slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Laura de Roeck Photography is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Laura de Roeck Photography aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
 6. Elk recht van de klant op schadevergoeding van Laura de Roeck Photography vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

 

20. Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Laura de Roeck Photography toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Laura de Roeck Photography niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Laura de Roeck Photography in verzuim is.
 3. Laura de Roeck Photography heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Laura de Roeck Photography kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

 

21. Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Laura de Roeck Photography in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Laura de Roeck Photography kan worden toegerekend in een van de wil van Laura de Roeck Photography onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van de verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van de verplichtingen in redelijkheid niet van Laura de Roeck Photography kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Laura de Roeck Photography een of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Laura de Roeck Photography er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Laura de Roeck Photography is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

 

22. Wijziging algemene voorwaarden

 1. Laura de Roeck Photography is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Laura de Roeck Photography zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

 

Laatst gewijzigd: 07 oktober 2021.